Uprawnienia-24.pl

Uprawnienia G3

Uprawnienia gazowe G3 dla specjalistów

Zdobycie uprawnień Stowarzyszenia Elektryków Polskich umożliwia pracę przy pracę przy prądzie o określonym natężeniu. Szkolenia G1 G2 pozwalają na zdobycie kwalifikacje do prowadzenia działań w sieci energetycznej i cieplnej. Uprawnienia G3 to szansa na podniesienie swoich kompetencji z zakresu eksploatacji, dozoru urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe. 

Wymagania stawiane kandydatom:

pełnoletność (ukończony 18 rok życia na dzień przystąpienia do szkolenia),

wykształcenie minimum podstawowe

potwierdzenie posiadanych kwalifikacji przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

Jak wygląda kurs SEP G3?

Jednodniowy kurs SEP G3 jest prowadzony online i przygotowuje on specjalistów zajmujących się eksploatacją i dozorem sieci gazowych do zdania egzaminu kwalifikacyjnego i zdobycia uprawnień G3. Zaletą tego kursu jest przekazanie jak największej ilości wiedzy, również z zakresu G1 oraz G2. W celu rozpoczęcia kursu konieczne jest osiągnięcie pełnoletności, a także przedstawienie certyfikatu potwierdzające posiadane kwalifikacje przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.

Cele i korzyści szkolenia G3:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D).

Tego samego dnia można uzyskać
uprawnienia w 1, 2 lub 3 grupach!

Szkolenie trwa jeden dzień!

Przy zapisie na 2 lub 3 grupy koszt szkolenia w cenie jednego!

Dzięki temu firmy, które rozpoczęły z nami współpracę, nadal ją kontynuują i szkolą u nas swoich pracowników. Osoby indywidualne polecają nas i wracają po odnowienie uprawnień.

Potrzebujesz uprawnień w trybie ekspresowym – zapisz się na sam egzamin Państwowy! Zadzwoń: 798 031 351

Uprawnienia G3 – kto może je zdobyć?

Uprawnienia G3 można uzyskać w zakresie eksploatacji (E) oraz dozoru (D), czyli między innymi obsługi, konserwacji, remontu, montażu i działań kontrolno–pomiarowych. Uczestnik szkolenia SEP G3 po pozytywnie zakończonym egzaminie ustnym otrzymuje na 5 lat pozwolenie na instalację i serwis:  

 • urządzeń do produkcji paliw gazowych, 
 • urządzeń do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, 
 • urządzeń do magazynowania paliw gazowych, 
 • turbin gazowych. 

Dodatkowo uczestnicy szkolenia mogą przeprowadzać prace serwisowe i kontrolne na urządzeniach i instalacjach gazowych o ciśnieniu niższych oraz wyższa niż 5 kPa oraz na odbiornikach gazowych o mocy powyżej 50 kV.

Zakres szkolenia G3:

 1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
 2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;
 3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
 4. sieci gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły gazowe na przyłączu, w tym punkty gazowe);
 5. sieci gazowe o ciśnieniu wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły gazowe na przyłączu, tłocznie gazu);
 6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
 7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu wyższym niż 5 kPa;
 8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy wyższej niż 50 kW;
 9. turbiny gazowe;
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do urządzeń, instalacji i sieci wymienionych w pkt 1–9;

Bezpośrednio po szkoleniu Komisja Kwalifikacyjna przeprowadza egzamin ustny, po którym uzyskuje się Państwowe Świadectwo Kwalifikacji. Kursy prowadzone są przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem, co wpływa na wysoką zdawalność.

 • zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń ,instalacji i sieci,
 • zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń ,instalacji i sieci,
 • zasad i warunków wykonywania prac kontrolno–pomiarowych i montażowych,
 • zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
 • instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru, lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń, lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.
 •  
 • przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci ,dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 • przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń ,instalacji i sieci z -uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,
 • przepisów dotyczących eksploatacji ,wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń instalacji i sieci,
 • przepisów dotyczących budowy urządzeń ,instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci,
 • przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska,
 • zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci,
 • zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci,
 • zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.
 •  

Po zdanym pozytywnie egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne uprawnienia,których ważność trwa 5 lat

Skontaktuj się z nami
telefonicznie, mailowo bądź przez
formularz kontaktowy na stronie

Nasi konsultanci oddzwonią
natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia

Zgodnie z § 14 ust 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji (Dz. U. z 2003 nr 89, poz. 829) opłata egzaminacyjna za sprawdzenie kwalifikacji od 1 stycznia 2024 r. wynosi 424,20 zł.

Cena szkolenia G3:

Szkolenie gazowe G3
95 zł brutto/os

Nasi partnerzy