Uprawnienia-24.pl

Uprawnienia SEP G1

Kurs SEP 1 kV

Ukończenie kursu SEP 1 kV umożliwia zdobycie uprawnień elektrycznych niezbędnych do nadzoru urządzeń, instalacji i sieci elektromagnetycznych, które mają napięcie do 1 kV. Zdanie egzaminu SEP 1 pozwala kursantom na zajmowanie się bezpiecznym montażem i obsługą sprzętu zasilanego z sieci elektrycznej. 

Kurs SEP do 1 kV ma za zadanie przygotować uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego, dającego szansę rozwoju zawodowego. Pozytywnie zdany egzamin kończy się przyznaniem uprawnień G1 na 5 lat, pozwalając tym samym uczestnikowi kursu na nadzór właściwej pracy urządzeń oraz sieci wytwarzającej i przesyłających energię elektryczną.

Wymagania stawiane kandydatom kursu SEP 1kV:

pełnoletność (ukończony 18 rok życia na dzień przystąpienia do szkolenia),

wykształcenie minimum podstawowe

potwierdzenie posiadanych kwalifikacji przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

 1. Świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego.
 2. Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
 3. Certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy.
 4. Świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski.
 1. świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 2. zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 3. zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci (pobierz)

Jak wygląda szkolenie SEP G1?

Szkolenie SEP 1 kV jest jednodniowe i przeprowadza się w je w trybie online. Podczas jego trwania uczestnikom przekazywana jest wiedza niezbędna do pozytywnego zdania egzaminu SEP G1. W trakcie trwania szkolenia SEP G1 wiedza dotycząca eksploatacji oraz dozoru sieci dotyczy między innymi: 

 • zasad budowy, działania i warunków technicznych obsługi urządzeń elektrycznych, 
 • zasad bezpieczeństwa i ochrony PPOŻ, 
 • udzielania pierwszej pomocy, 
 • przepisów dotyczących programowania poszczególnych urządzeń, 
 • montażu i zasad bezpieczeństwa – w tym postępowania w momencie wystąpienia awarii.

Kto powinien zdobyć uprawnienia SEP do 1 kV?

Uprawnienia SEP do 1 kV może zdobyć każda osoba, która pragnie podnieść swoje kwalifikacje. Wiele zakładów pracy wymusza posiadanie uprawnień SEP G1, otwierając tym samym drogę do rozwoju kariery. 

Uprawnienia G1 może zdobyć każda osoba, która ukończyła 18 lat oraz posiada potwierdzenie kwalifikacji umożliwiających pracę przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci. Uczestnikiem szkolenia SEP 1 kV może być zatem każda osoba, która wykonuje zadania związane z eksploatacją i dozorem urządzeń i sieci elektromagnetycznych.

Cele i korzyści szkolenia
SEP G1:

Celem szkolenia SEP G1 jest przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D).

Tego samego dnia można uzyskać
uprawnienia w 1, 2 lub 3 grupach!

Szkolenie trwa jeden dzień!

Przy zapisie na 2 lub 3 grupy koszt szkolenia w cenie jednego!

Dzięki temu firmy, które rozpoczęły z nami współpracę, nadal ją kontynuują i szkolą u nas swoich pracowników. Osoby indywidualne polecają nas i wracają po odnowienie uprawnień.

Potrzebujesz uprawnień w trybie ekspresowym – zapisz się na sam egzamin Państwowy! Zadzwoń: 798 031 351

Zakres kursu uprawnień
SEP G1:

 1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej energii elektrycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV;
 3. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 30 kV;
 4. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV;
 5. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV;
 6. Zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW;
 7. Urządzenia elektrotermiczne;
 8. Urządzenia do elektrolizy;
 9. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 10. Elektryczna sieć trakcyjna;
 11. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 12. Urządzenia umożliwiające magazynowanie energii elektrycznej i jej wprowadzanie do sieci elektroenergetycznej o mocy wyższej niż 10 kW;
 13. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1–12.

Bezpośrednio po szkoleniu Komisja Kwalifikacyjna przeprowadza egzamin ustny, po którym uzyskuje się Państwowe Świadectwo Kwalifikacji. Kursy prowadzone są przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem, co wpływa na wysoką zdawalność.

 • zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń ,instalacji i sieci,
 • zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń ,instalacji i sieci,
 • zasad i warunków wykonywania prac kontrolno–pomiarowych i montażowych,
 • zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
 • instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru, lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń, lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.
 • przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci ,dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 • przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń ,instalacji i sieci z -uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,
 • przepisów dotyczących eksploatacji ,wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń instalacji i sieci,
 • przepisów dotyczących budowy urządzeń ,instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci,
 • przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska,
 • zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci,
 • zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci,
 • zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.

Uprawnienia SEP

Uprawnienia SEP do 1kV są jednym z najważniejszych, jakie może zdobyć elektryk. Dzięki nim może on prowadzić bezpieczne prace przy prądzie o określonym natężeniu. Obecnie oprócz szkolenia sep 1kV, kursanci mogą zdobyć również uprawnienia energetyczne G2 oraz G3, podnosząc tym samym swoje kwalifikacje.

Po zdanym pozytywnie egzaminie SEP G1 uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne uprawnienia,których ważność trwa 5 lat.

Skontaktuj się z nami
telefonicznie, mailowo bądź przez
formularz kontaktowy na stronie

Nasi konsultanci oddzwonią
natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia

Zgodnie z § 14 ust 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji (Dz. U. z 2003 nr 89, poz. 829) opłata egzaminacyjna za sprawdzenie kwalifikacji od 1 stycznia 2024 r. wynosi 424.20 zł.

Cena szkolenia SEP G1:

Szkolenie
z pomiarami
350 zł brutto/os
Szkolenie
bez pomiarów
95 zł brutto/os

Nasi partnerzy