Uprawnienia-24.pl

Zobacz najczęściej
zadawane pytania

Nasze FAQ

Należy wejść w zakładkę TERMINARZ SZKOLEŃ na naszej stronie internetowej, wybrać dogodny termin i zapisać się na kurs wypełniając formularz. Potwierdzenie zapisu wysyłane zostanie do Państwa na podany adres e-mail. Zapisując kilka osób na jednym zgłoszeniu, należy skorzystać z opcji w formularzu: ZAPISZ GRUPĘ DO SZKOLENIA.

Na szkolenie można zapisać się również przez telefon oraz drogą mailową:

szkolenia@uprawnienia-24.pl
798 031 351

Przy grupach powyżej 5 osób zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z naszym biurem w celu ustalenia kwoty rabatu:

Obsługa Firm (szkolenia zamknięte):

Beata Czembor – Dyrektor Operacyjny

798 468 037

b.czembor@ikzszkolenia.pl

Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba wykonująca zadania związane z eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Wymagania stawiane kandydatom:
 • pełnoletność (ukończony 18 rok życia na dzień przystąpienia do szkolenia),
 • wykształcenie minimum podstawowe
 • potwierdzenie posiadanych kwalifikacji przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
Dokumentami takimi są:
 1. świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
 2. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 3. certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
 4. świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski
Posiadanie wymaganej wiedzy mogą również potwierdzać poniższe dokumenty:
 1. świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 2. zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;

zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci

Szkolenie trwa jeden dzień. Bezpośrednio po szkoleniu trwającym około trzech do czterech godzin zegarowych uczestnicy zdają egzamin państwowy. Szkolenia prowadzone są w formie wykładu z elementami prezentacji multimedialnej.

Egzamin odbywa się bezpośrednio po szkoleniu. Każdy z uczestników odpytywany jest indywidualnie według ustalonej kolejności.

Egzamin przeprowadzany jest w formie ustnej.

Podczas szkoleń online, po wykładzie każdy z uczestników pojedynczo będzie łączony z komisją kwalifikacyjną, gdzie przeprowadzony zostanie egzamin ustny w trybie wideo konferencji.

Uczestnik, który odbył szkolenie energetyczne oraz zdał egzamin państwowy z wynikiem pozytywnym, otrzymuje numery Świadectwa Kwalifikacyjnego w ciągu 24 godzin od momentu zaliczenia egzaminu. Warunkiem otrzymania numeru uprawnień lub skanu świadectwa kwalifikacyjnego jest potwierdzenie płatności za kurs oraz egzamin.

Zgodnie z § 14 ust 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji (Dz. U. z 2003 nr 89, poz. 829) opłata egzaminacyjna za sprawdzenie kwalifikacji od 1 stycznia 2024 r. wynosi 424,20 zł za jeden egzamin.

Na terenie całego kraju oraz Państw członkowskich UE.

Egzamin z Eksploatacji różni się od egzaminu z Dozoru zakresem wiedzy oraz rodzajem pełnionych stanowisk.

Eksploatacja dotyczy osób, wykonujących wszelkie prace związane z obsługą, konserwacją, remontem, montażem urządzeń, instalacji i sieci.

Dozór dotyczy osób, zajmujących stanowiska kierownicze, którzy sprawują nadzór nad osobami wykonującymi czynności eksploatacyjne urządzeń, instalacji i sieci. Świadectwo dozorowe niezbędne jest również do podpisywania wszelkich protokołów zdawczo-odbiorczych oraz gwarancji.

Szkolenie jest prowadzone przez odpowiednio przygotowaną platformę internetową – przez przeglądarkę Internetową, bez potrzeby instalowania dodatkowych programów.

W trakcie szkolenia każdy z uczestników spotkania ogląda prezentację wraz z jej omówieniem (wykład prowadzony jest na żywo).

Podczas wykładu jest możliwość zadawania pytań na czacie tekstowym.

Po wykładzie każdy z uczestników pojedynczo będzie łączony z komisją kwalifikacyjną, gdzie przeprowadzony zostanie egzamin ustny w trybie wideo konferencji.

Po zapisaniu się na szkolenie dzień przed jego rozpoczęciem wyślemy na podany adres e-mail link do strony internetowej, na której odbywa się wykład oraz egzamin.

Do udziału w spotkaniu wymagany jest:

 • Komputer z kamerą i mikrofonem (najlepiej laptop)
 • Aktualna przeglądarka Internetowa (zalecamy Google Chrome)
 • Dostęp do sieci Internet.

Nie znalazłeś odpowiedzi?
Skontaktuj się z nami

Wysyłając wiadomość akceptujesz politykę strony

Informacje kontaktowe

Ul. Opolska 19/7, 40-084 Katowice
NIP: 635-18-30-960
REGON: 243043320
szkolenia@uprawnienia-24.pl
798 031 351
798 802 150

Obsługa Firm (szkolenia zamknięte)

Beata Czembor - Specjalista ds. obsługi klienta biznesowego i korporacyjnego

b.czembor@ikzszkolenia.pl
798 468 037